#Sketchnotes from #WWDC17 keynote on tvOS, Apple Watch, and macOS. Wwdc 2017 keynote sketchnotes 01

Sketchnotable @sketchnotable